Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija rūpinasi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą.

Komisija atlieka šias funkcijas:

• atlieka gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

• rūpinasi pozityvaus gimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą;

• organizuoja gimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse;

• atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo;

• organizuoja ir koordinuoja ugdymo, švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

• organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje;

• inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

• įvykus krizei gimnazijoje ar jos skyriuose, t. y. netikėtam ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą gimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę gimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

• bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.

Vaiko gerovės komisiją sudaro 11 narių: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistės, klasių auklėtojos, mokytojosi, Kumečių pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Sonata Gražulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Zita Rutkauskienė, istorijos mokytoja.

Nariai: 

Inga Andruškevičienė, socialinė pedagogė;

Aušra Asakavičienė, kūno kultūros,technologijų mokytoja;

Auksė Baciuškaitė, anglų kalbos mokytoja;

Reda Kančienė, chemijos ir biologijos mokytoja;

Nijolė Milienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;

Elvina Narauskienė, logopedė;

Angelė Narkunienė, pradinių klasių mokytoja;

Rasa Žilinskienė, geografijos mokytoja.