Kokybės krepšelis

GIMNAZIJA DALYVAUJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE NR. O9. 2. 1 – ESFA – V – 719 – 01 – 0001

 „K O K Y B Ė S  K R E P Š E L I S“

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Išsamiau apie projektą:  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

Gimnazijos veiklos tobulinimo planas (veiklos planas).

TIKSLAS – pagerinti mokinių mokymosi rezultatus, plėtojant savivaldų ugdymą(-si).

UŽDAVINIAI:

  1. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo veiklas, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius.
  2. Plėtoti mokinių savirealizacijos galimybes, įvairinant edukacines erdves.

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL NUMATYTĄ PLANĄ

1.1. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Mokinių mokymosi stilių tyrimas ir rezultatų taikymas ugdymo procese. Nustatyti mokinių mokymosi stiliai, pradėti taikyti tyrimo rezultatai.
1.2. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Dalyvauta 18 valandų mokymuose apie diagnostinių, standartizuotų testų, NMPP rezultatų analizę ir jų rezultatų tinkamo panaudojimo galimybes. Įgyta patirtis – pagalba praktiškai planuojant ugdymo procesą, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį.
1.3. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Dalyvauta 10 val. mokymuose „Aktyvi ir mokytis motyvuojanti pamoka: kokybė, mokytojas, mokymo stiliai“.

Dalyvauta 10 val. mokymuose „Pamokos kokybė: ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas“.

 

Įgyta patirtis – pagalba organizuojant aktyvų mokymąsi: uždavinio formulavimą, įtraukiant mokinį; mokymo(si) strategijų parinkimą pagal mokymosi stilius; savivaldų ugdymą; skaitmeninio mokymo(-si) turinio svarbą siekiant diferencijavimo ir individualizavimo; vertinimo ir įsivertinimo bei nuolatinės pažangos fiksavimo būdų taikymą.

1.4. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Kolegialus mokytojų bendradarbiavimas dėl pamokos vadybos ir mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo.

Kiekvienas mokytojas bent 1 kartą per pusmetį stebi kolegų pamokas, fiksuoja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygį pamokose, suteikia grįžtamąjį ryšį mokytojui apie suasmenintą ugdymą pamokoje.

Suorganizuota metodinė konferencija „Suasmenintas ugdymas pamokose“, kurioje pranešimus skaitė 8 gimnazijos mokytojai. Jie dalijosi savo gerąja darbo patirtimi. 40 proc. konferencijos dalyvių buvo pakviesti kitų mokyklų atstovai.

Konferencijoje skaityti pranešimai: „Nuo teorijos prie praktikos: konkrečių veiklų lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mozaika“ (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Nijolė Milienė); „Technologijų pamokos nuotolinio mokymosi metu: privalumai ir trūkumai“ (technologijų mokytoja Aušra Asakavičienė); „Ugdomosios veiklos individualizavimo pavyzdžiai kai kuriose informacinių technologijų pamokose“ (informacinių technologijų mokytoja Eugenija Baltrukevičienė); „Matematikos mokomės žaisdami“ (matematikos mokytoja metodininkė Aldona Gelažauskienė); „Biologijos pamoka kaip galimybė tyrinėti ir veikti praktiškai“ (biologijos vyr. mokytoja Reda Kančienė); „Pirmokų ugdymo įvairovė: spalvotos pamokos ir projektinės veiklos pradmenys“ (pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija Kuncevičienė); „Dėmesys kiekvienam vaikui tiek kontaktinėse, tiek nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“ (kūno kultūros mokytoja metodininkė Ingrida Rauličkienė); „Šiuolaikinė muzikos pamoka taikant mokinių mokymosi stilius“ (muzikos vyr. mokytoja Asta Sujetienė).

1.5. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Konsultavimo pagal mokinių poreikius (spragų turintiems, gabiems) užtikrinimas, sudarant sąlygas paruošti namų darbus, įveikti mokymosi spragas mokykloje. Veikia 4 konsultaciniai centrai pradinių klasių ir 14 centrų 5-8, Ig-IIg klasių mokiniams.

 

2.1. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Ugdymo organizavimas kitose aplinkose. Įsigyta 40 sulankstomų kėdžių: atsirado galimybė organizuoti veiklas už klasės ribų.
2.2. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
 2.2. Mokinių aktyviai veiklai ir bendradarbiavimui skirtų erdvių įrengimas gimnazijos rūsyje ir koridoriuje prie aktų salės. Įsigyti oro ritulio (1 vnt.)  ir stalo futbolo stalai (1 vnt.): atsirado galimybė aktyvinti ir įvairinti mokinių veiklą.
2.3. VEIKLA PROJEKTO SUTEIKTOS GALIMYBĖS
Ugdymo proceso įvairinimas – kabinetų modernizavimas. Įsigyti 29 nešiojami kompiuteriai, 30 ausinių, 29 bevielės pelės.