Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Dovilė Bunevičiūtė

Kabinetas 207

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas: pirmadieniais, trečiadieniais 8.00 – 16.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Miroslavo gimnazijoje vykdo šias funkcijas:

  • teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams);
  • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatinimo programas;
  • skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
  • teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
  • derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę;
  • kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus, informaciją apibendrina ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti;
  • dalyvauja įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.