Pagalbos mokiniui specialistai

Švietimo pagalba gimnazijoje – tai specialistų (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo) teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

Gimnazijoje dirba šie pagalbos mokiniui specialistai:

– Inga Andruškevičienė, socialinė pedagogė,

– Elvina Narauskienė, logopedė.

Švietimo pagalbos mokiniui schema

_____________________________________________________________

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinis pedagogas gimnazijoje yra pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas. Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į gimnazijos, visuomenės gyvenimą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

– įvertina ir sprendžia problemas, susijusias su mokinio pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu;

– padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;

– teikia mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, ugdo socialinius įgūdžius;

– bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis;

– organizuoja mokinių nemokamą maitinimą, dalyvauja projektinėje veikloje;

– bendradarbiauja su institucijomis, tiesiogiai įtakojančiomis vaiką ir šeimą.

Socialinio pedagogo konsultacinė veikla:

–          individualiai konsultuoja mokinius dėl elgesio, socialinės adaptacijos, mokymosi motyvacijos problemų;

–          individualiai konsultuoja mokinių tėvus, padeda spręsti problemas, susijusias su vaikų socialinių santykių, vertybinės orientacijos, nesimokymo ir panašiomis problemomis;

–          konsultuoja pedagogus, klasių auklėtojus iškilus problemoms bei konfliktams.

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Pirmadieniais – penktadieniais, 8.00 val. – 12.00 val.

___________________________________________________________________

LOGOPEDAS

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, veda grupinius ir individualius užsiėmimus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Logopedo veiklos turinys:

– įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

– šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

– sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;

– konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

– bendradarbiauja su mokykloje dirbančiais pagalbos vaikui specialistais, mokytojais, klasių auklėtojais, sudarant individualias programas;

– šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

– formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.