Istorija

Jau daugiau kaip du šimtmečius skamba Miroslavo mokyklos varpelis, kviesdamas miestelio ir aplinkinių kaimų vaikus į gyvenimo bei mokslo žinių pasaulį. Tai Lietuvos mokykla, galinti pasigirti  sena ir garbinga savo praeitimi.

***

1781 metais vienuoliai marijonai Miroslave įsteigė ir išlaikė parapijinę pradžios mokyklą, kurią jau kitais metais lankė 19 mokinių, o 1826 metais – 30. Tų metų vizitacijos akte nurodoma, kad parapijos mokykloje vienuoliai mokė lenkiškai skaityti ir rašyti, taip pat lotynų kalbos ir skaičiavimo.

***

1864 metais, panaikinus Miroslave marijonų vienuolyną ir nusavinus jo turtą, buvo įsteigta valdiška pradžios mokykla, kurioje visi dalykai buvo dėstomi rusų kalba. Tik pamaldos ir tikybos pamokos vykdavo lenkiškai. Mokykla buvo įkurta viename buvusio vienuolyno pastate, jos reikalams skirtas 216 rykščių sklypas, taip pat tvarteliai ir daržinė. 1890 metais Miroslavo vaitas tvartelius ir daržinę pardavė, o už gautus pinigus suremontavo mokyklą.

***

1936 metais pastatytas naujasis Miroslavo pradžios mokyklos pastatas, kurio statybą finansavo Alytaus apskrities savivaldybė, o buvo statoma ūkišku būdu, t. y. talkinant miestelėnams ir vietiniams ūkininkams. Naujame dviejų aukštų pastate įrengtos keturios klasės, rūbinė, gana erdvūs koridoriai, kitos tarnybinės patalpos ir butai mokytojams. Be pamokų mokykloje vykdavo iškilmingi Tautos ir Valstybės švenčių minėjimai bei kiti renginiai, veikė būreliai.

***

1944 metais pradžios mokykla reorganizuota į progimnaziją.
1949 metais progimnazija tapo septynmete mokykla.
1951 metais septynmetė mokykla reorganizuota į vidurinę.
1954 metais išleista pirmoji, o 2013 metais jau šešiasdešimtoji abiturientų laida.

***

2005 metų pavasarį prie Miroslavo vidurinės mokyklos prijungus Obelijos, Radžiūnų, Talokių ir Vankiškių pradines mokyklas, jos tapo Miroslavo vidurinės mokyklos skyriais. Deja, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2007 m. rugpjūčio 31 dieną Obelijos, Radžiūnų ir Vankiškių skyriai likviduoti.

***

2014 metais liepos 3 dieną vidurinė mokykla tapo gimnazija.

***

2016 metais lapkričio 10 dieną Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu likviduotas Talokių pradinio ugdymo skyrius.

***

2017 metais rugsėjį prie Miroslavo gimnazijos prijungta Kumečių pagrindinė mokykla tapo Alytaus r. Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriumi.

***

Nuo 2018 metų spalio 5 dienos Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metais panaikintas Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinis skyrius.