Komisijos ir darbo grupės

 

Komisijos

 • Vaiko gerovės komisija;
 • Dokumentų ekspertų komisija ;
 • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija;
 • Gautos paramos skirstymo komisija;
 • Mokyklos turto tinkamumui naudoti nustatymo komisija;
 • Pirkimo komisija.

Darbo grupės

 • Gimnazijos vidaus įsivertinimo koordinavimo grupė;
 • Ugdymo karjerai programos vykdymo koordinacinė grupė;
 • Darbo grupė gimnazijos interneto svetainei administruoti ir informacijai teikti;
 • Sveikatos stiprinimo veiklos mokykloje organizacinė grupė.

Mokytojų metodinės grupės

 • Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Aurelija Kuncevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Kalbų mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Nijolė Milienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
 • Matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Reda Kančienė, biologijos, chemijos vyr. mokytoja;
 • Dorinio, socialinio, meninio ir technologinio ugdymo, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Aušra Asakavičienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Klasių auklėtojų metodinė grupė – grupės pirmininkė Eugenija Baltrukevičienė, tikybos mokytoja metodininkė.

        Metodinės tarybos pirmininkė – Aurelija Kuncevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.