Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymas karjerai mūsų mokykloje integruojamas į mokomųjų dalykų turinį, klasių auklėtojų veiklas, nepamokinę veiklą.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas kryptingai mokinių karjeros kompetencijų plėtotei, laiduojančiai visavertį pasirengimą mokytis visą gyvenimą, galimybę realizuotis pasirinktoje veikloje ir gyvenime. 

Ugdomos šios mokinių karjeros kompetencijos:

1. Savęs pažinimas.

2. Karjeros galimybių pažinimas. 

3. Karjeros planavimas.

4. Karjeros įgyvendinimas.

Siekiami rezultatai:

1.1. Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera.

1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

2.1. Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.

2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį.

3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.

3.2. Priimti karjeros sprendimus.

3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.

4.3. Tikslingai ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai programos vykdymo koordinacinė grupė:

Pirmininkė – Eugenija Baltrukevičienė, tikybos ir informacinių technologijų mokytoja;

Nariai:

Aušra Asakavičienė, technologijų ir kūno kultūros mokytoja;

Saulius Gudaitis, dailės ir technologijų mokytojas;

Reda Kančienė, biologijos ir chemijos mokytoja;

Nijolė Milienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Rasa Žilinskienė, geografijos mokytoja.

Mokinius karjeros klausimais konsultuoja biologijos, chemijos mokytoja Reda Kančienė; lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Milienė.

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Antradieniais ir trečiadieniais,  14.45 – 15.30 val.

(dėl individualių konsultacijų kviečiame susitarti iš anksto tiesiogiai arba per elektroninį dienyną).

Nuo 2014-2015 m. m. didesnis dėmesys skiriamas profesiniam veiklinimui, kuris apima pažintinius vizitus, patyriminius vizitus ir intensyvų profesinį veiklinimą.

Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.

Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną).

Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.

Informacijos apie studijas, profesijas, mokymosi sąlygas galite rasti mokyklos bibliotekoje.

Naudingos nuorodos:

• http://www.mukis.lt/lt 

• http://www.aikos.smm.lt 

• http://www.euroguidance.lt/

• www.lamabpo.lt/

• www.kurstoti.lt/   

• http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas 

Pagrindiniai dokumentai:

• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

• Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 Ugdymo karjerai programa