MIROSLAVO GIMNAZIJOS METODINĖ KONFERENCIJA

2021 m. birželio 21 d. Alytaus r. Miroslavo gimnazija per Alytaus kolegijos Alytaus švietimo darbuotojų tobulinimo/si padalinį nuotoliniu būdu organizavo metodinę konferenciją „Suasmenintas ugdymas pamokose“. Jos dalyviai turėjo galimybę išklausyti pranešimus apie suasmenintą ugdymą įvairių dalykų pamokose.

Pranešėjai aptarė  mokymosi būdus, skatinančius aktyvų mokinių dalyvavimą pamokose, supažindino su konkrečiais savo praktika patikrintais efektyviais metodais, orientuotais į geros pamokos sampratą. Aštuoni įvairių mokomųjų dalykų (pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, matematikos, informacinių technologijų, muzikos, technologijų, fizinio ugdymo) Miroslavo gimnazijos mokytojai dalijosi savo gerąja darbo patirtimi, kaip jie siekia suasmeninti mokymąsi, atsižvelgdami į mokinių skirtybes.

Po gimnazijos direktorės Sonatos Gražulienės ir direktorės pavaduotojos ugdymui Rasos Žilinskienės sveikinimo žodžių konferencijos dalyviams pirmoji savo pranešimą tema „Nuo teorijos prie praktikos: konkrečių veiklų lietuvių kalbos ir literatūros pamokose mozaika“ skaitė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Nijolė Milienė. Ji kalbėjo apie tai, kaip iš įvairių mokymų, seminarų sužinoti teoriniai dalykai gali būti taikomi konkrečiose pamokose, kai norima orientuotis į suasmenintą ugdymą. Mokytoja pateikė pamokos uždavinio formulavimo, mokinių veiklos diferencijavimo bei individualizavimo, darbo grupėse, įsivertinimo būdų pavyzdžių. Pateikdama konkrečių pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji akcentavo, kad daugelis jos išbandytų būdų gali būti puikiai panaudojami ir kitų dalykų pamokose.

„Technologijų pamokos nuotolinio mokymosi metu: privalumai ir trūkumai“– tokia tema kalbėjo antroji konferencijos pranešėja,  technologijų mokytoja Aušra Asakavičienė. Ji išsamiai supažindino su savo dėstomo dalyko specifika ir pasidalino patirtimi, kaip dirbti su tomis priemonėmis, kurias mokiniai galėjo turėti karantino sąlygomis savo namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje. Demonstruodama konkrečius ugdytinių darbų pavyzdžius, mokytoja džiaugėsi, kad po individualių kiekvieno vaiko galimybių, pastangų įvertinimo, yra kuo didžiuotis – rezultatas puikus. Mokytoja sakė, kad nuotolinis mokymasis nebuvo kliūtis aktyviai dalyvauti ir projektuose, ir iššūkiuose.

Informacinių technologijų mokytoja Eugenija Baltrukevičienė supažindino su „Ugdomosios veiklos individualizavimo pavyzdžiais kai kuriose informacinių technologijų pamokose“. Ji sakė, kad esminė sąlyga, siekiant suasmeninimo pamokose, yra mokiniams suteikiama galimybė rinktis šaltinius, turinį, metodus, stilių, rezultatų pateikimo būdą, pagalbos formas… Mokytoja nuoširdžiai pasidžiaugė išbandytu suasmeninto ugdymo pavyzdžiu – atrastu būdu užmegzti ryšį su, rodos, beviltiškoje situacijoje nuotolinio mokymo metu atsidūrusia viena mokine, kuri vėliau pradėjo aktyviau dirbti ir kitų dalykų pamokose. Konkretaus mokinio artimesnis pažinimas buvo priežastis, dėl kurios pasiekta pažanga, padidėjusi mokymosi motyvacija. „Duoti tiek, kiek mokinys gali paimti“ – šia nuostata mokytoja vadovaujasi, organizuodama ugdomąsias veiklas.

Matematika gali būti tikrai patraukli, jeigu randamas būdas, kaip tai padaryti. Savo darbo patirtimi, stengiantis dalyką padaryti tikrai įdomų, dalijosi pranešime „Matematikos mokomės žaisdami“ matematikos mokytoja metodininkė Aldona Gelažauskienė. Pranešėja sakė pastebėjusi, kad suasmenintas ugdymas, kai mokoma žaidžiant, atveria kelią mokinių kūrybiškumui, moko dirbti komandoje, formuoja pagarbą draugui. Ji sakė neabejojanti, kad šitaip tobulėja matematinis raštingumas, o ką veikti tokiose pamokose, randa kiekvienas mokinys. Mokytoja pristatė savo sukurtus žaidimus Domino, Loto, Dėlionę,  uždavinius-piešinius, kuriuos jau daug metų sėkmingai naudoja darbe.

„Biologijos pamoka kaip galimybė tyrinėti ir veikti praktiškai“ – biologijos vyr. mokytojos Redos Kančienės pranešimo tema. Mokytoja pristatė konkrečių pavyzdžių, kaip jos mokiniai per biologijos pamokas turi galimybę tyrinėti ir veikti praktiškai. Ji pabrėžė praktinių tiriamųjų darbų reikšmę ugdant mokinių gamtamokslines ir bendrąsias kompetencijas. Taip pat kalbėjo apie šiuolaikinių informacinių technologijų pritaikymą mokymo procese tiriant aplinką. Pranešėja sakė tikinti, kad tiriamoji, praktinė veikla padėjo praplėsti dalyko žinias, kurios pritaikomos ir įvairiuose gamtamokslinės-ekologinės krypties konkursuose (čia dažniausiai laimimos prizinės vietos!).

„Pirmokų ugdymo įvairovė: spalvotos pamokos ir projektinės veiklos pradmenys“ – čia pradinių klasių mokytojos metodininkės Aurelijos Kuncevičienės pranešimo tema. Mokytoja supažindino su savo šių mokslo metų darbo su pirmokais patirtimi, kuri tikrai pradedančiam pažintį su mokykla žmogučiui buvo tikras iššūkis. Pranešėja išskyrė, jos mokinukų, jų tėvelių ir jos pačios nuomone, įdomiausias, geriausiai pavykusias veiklas: spalvotas penktadienių pamokas ir bandymus organizuoti projektines veiklas. Galimybė rinktis penktadienio spalvą, kuri būtų ir mokinukų drabužėlio akcentas, ir tądien organizuojamų veiklų dominuojanti spalva, tikrai nebuvo paprastas dalykas. Tačiau tiek asmeninės pirmokėlių pastangos, tiek jų šeimų įsitraukimas atvėrė dar vieną galimybę – geriau pažinti savo gyvenamąją aplinką, įsivertinti savo gebėjimus.

Kūno kultūros mokytoja metodininkė Ingrida Rauličkienė skaitė pranešimą „Dėmesys kiekvienam vaikui tiek kontaktinėse, tiek nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose“. Ji sakė, kad šio dalyko mokytojo uždavinys – įžvelgti kiekvieno mokinio mokymosi galimybes, o nuotolinėse fizinio ugdymo pamokose – ir turimas galimybes, nustatyti problemas ir sugalvoti, kaip šalinti pasitaikančias spragas. Mokytoja aiškino, kaip jai sekėsi diferencijuoti ir individualizuoti veiklą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, kaip padėjo pačiam mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimus. Konkrečiais pavyzdžiais Ingrida Rauličkienė pagrindė nuostatas, kiek svarbus yra dėmesys kiekvienam vaikui atsižvelgiant į jo fizines galimybes, kaip stiprino supratimą apie atsakomybę kiekvienam būti fiziškai aktyviam ne tik mokykloje, bet ir visą gyvenimą. Beje, mokytoja pati yra įrašiusi vaizdo pamokų, kuriomis paįvairino (o kartu ir stiprino mokinių mokymosi motyvaciją) nuotolinį mokymą.

Kaip organizuoti modernesnę savo dalyko pamoką pranešime „Šiuolaikinė muzikos pamoka taikant mokinių mokymosi stilius“ aiškino muzikos vyr. mokytoja Asta Sujetienė. Pranešėja konferencijos dalyvius supažindino su savo praktinės veiklos pavyzdžiais, kai diferencijuojamos užduotys, parenkami mokiniams ugdymosi būdai, atsižvelgiant į jų mokymosi stilių. Mokytoja sakė atrandanti savo pamokose galimybes kiekvienam mokiniui patraukliai dirbti, kad nebūtų monotoniška ir nuobodu, nes kiekvienam gali būti įdomūs ne būtinai tie patys dalykai.

Tikėtina, kad Miroslavo gimnazijos mokytojų pasidalinta patirtis bus naudinga ne tik jiems patiems, bet ir kitų ugdymo įstaigų atstovams, dalyvavusiems konferencijoje.

Konferencija organizuota įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ 1.4. veiklą.

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorė Sonata Gražulienė